„ÉLJ A LEHETŐSÉGGEL!”

E-001286/2015

Versenyképes Iskola

 A Gyulai Szakképzési Centrum 2015 július 01-én jött létre, mint Békés megye azon iskolája, mely a megyeszékhelyen kívüli szakképző iskolákat egyesíti. Fenntartója az NGM, középirányítója a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal. Működésében és gazdálkodásában önálló intézmény.

A Gyulai Szakképzési Centrum jelenleg hat tagintézménnyel rendelkezik: Gyulán, Szarvason, Orosházán, Dévaványán, Sarkadon, Szeghalmon, de a gyulai tagintézménynek Eleken, Szabadkígyóson is vannak oktatási feladatellátási helyei.

Szakképzési palettáját tekintve több szakmacsoport oktatásában is részt vesz. Legjelentősebb szakmacsoportjai: gépészet, rendészet, egészségügy, építészet, vendéglátás-turisztika, kereskedelem-marketig, faipar, könnyűipar. Tanulólétszáma meghaladja a 3.000, pedagóguslétszáma a 250 főt. 2015-től jelentős a másodszakmás felnőttoktatási tevékenység is.

Az intézményben önálló felnőttképzési részleg található, több mint 40 engedélyezett képzéssel rendelkezik az iskola. Évente 3-400 fő végez felnőttképzésben, részben államilag támogatott, részben önköltséges képzések keretein belül.

Az iskola beiskolázási adatai stabilnak mondhatók, bár a demográfiai változások hosszabb távon negatívan éreztetik hatásukat. Békés megye lakossága folyamatosan idősödik, a fiatalabb (szülőképes) korosztály aránya az összenépességen belül folyamatosan csökken részben a természetes szaporodás-fogyás, részben a negatív migrációs ráta következtében. Jellemzően az iskolázottabb lakosság elvándorlása jelentős. Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, életviteli kompetenciákban hátrányos helyzetű lakosság számaránya növekszik, ami azzal a következménnyel jár, hogy az iskoláskorú gyermekeik szociális mikrokörnyezete motiválatlanná teszi őket a tanulás iránt, nem tulajdonít negatív jelentőséget a végzettség nélküli iskolaelhagyás tekintetében.

Jelen pályázatunkban olyan komplex intézményfejlesztést kívánunk megvalósítani, melyben az iskolánk lemorzsolódási mutatóit javítják. Csökken a végzettség nélküli iskolaelhagyók száma, javulnak az alap, szakmai, életviteli és szociális kompetenciamutatók és a tanulmányi eredmények, melyek által a sikeres szakmai vizsgák letétele után használható tudással rendelkezek az elsődleges munkaerő-piacon, vagy szakmájuk magasabb szintjén tovább tudnak tanulni a végzett fiatalok.

A célok elérése érdekében az alábbi főbb kötelező és választható tevékenységeket kívánjuk megvalósítani.

  • Szakmai team által rövid, és középtávú intézményfejlesztési terv létrehozása, adaptálása. A tevékenységek cél- és hatásindikátorainak folyamatos monitorozása, szükség esetén beavatkozások elrendelése.
  • 30 db tanulócsoport létrehozása összesen 300 bevont tanulóval. Ezen csoportok működtetése, humán és infrastrukturális szükségleteinek biztosítása.
  • Közel 100 fő pedagógus akkreditált módszertani továbbképzése.
  • Együttműködés a GINOP-6.2.2 kiemelt projekttel a tevékenységek koordinálása, módszertanok adaptálása és a monitoring területén.
  • Tanulói készségek és képességek fejlesztése, a képzés hatékonyságát növelő támogatások nyújtása
  • Nemzetközi szakmai kapcsolatok kiépítése és részvétel tanulmányutakon jó gyakorlatok átvétele érdekében.
  • Szabadidő hasznos eltöltését támogató tevékenységek (szakkörök), valamint tehetséggondozó műhelyek létrehozása, melyek országos és/vagy nemzetközi versenyekre készítenek fel szakképzésben résztvevő tanulókat.
  • Mentális és testi egészségfejlesztő, drogprvenciós, szexuális felvilágosító előadások megtartása.
  • Eszközbeszerzések, melyek egy része újszerűnek mondható alkotó tudás megszerzéséhez segít (makerspace), más része a gépészeti és informatikai oktatásban jelent előnyt (robotika), továbbá korszerű és a mindennapokban elérhető informatikai gépparkot kívánunk biztosítani minden tanulónk számára.
  • Pályaválasztást, pályaorientációt elősegítő szakember foglalkoztatása

A közvetlen célcsoportot érintő tevékenységeken kívül felkészült és szakmailag kiváló tudással rendelkező projektmendzsment is felállításra kerül a pályázatban. Az intézményfejlesztési tevékenységeket szakmai vezető, szakmai asszisztens, szakmai kontroller fogja támogatni és ellenőrizni. A kiemelt projekttel történő információáramlást a szakmai kapcsolattartó munkája fogja segíteni.

A projekt közvetlen célcsoportja: az iskola jelenlegi tanulói, a továbbtanulás előtt álló felső tagozatosok, valamint iskolánk pedagógusai. Közvetett célcsoport: a tanulók családtagjai és a munkaerő-piac szereplői.