„ÉLJ A LEHETŐSÉGGEL!”

E-001286/2015

MERJ, AKARJ, TEGYÉL

"Az elmúlt tíz évben elkötelezett lett iskolánk, hogy azokat a fiatalokat akik valamilyen okból - hiányzás, szociális okok, fegyelmi problémák, beilleszkedési és tanulmányi nehézségek miatt kényszerültek elhagyni a középfokú oktatást felkarolja, és szakmához juttassa.

A fejlesztés előzményei:
FSZK: DOBBANTÓ program
TÁMOP 3.3.9.B.12 - 0005 Második Esély – Zöld út a jövődhöz
A fent nevezett projektek alatt megtapasztaltuk, hogy milyen nehézségekkel kell, szembe nézzünk, hogy az indikátorokat sikeresen teljesítsük, ezek

 • lemorzsolódás (iskolába utazáshoz bérlet, komplex diák támogatás,)
 • családdal kapcsolattartás (közös programok, nyílt napok, a család magunk mellé állítása)
 • iskolán kívüli kulturális programok (érdeklődés figyelembe vétele)

A bevonásra kerülő célcsoport toborzása
Az elmúlt években kialakítottunk egy kapcsolatrendszert a városunk vonzáskörzetében, segítségükre számítunk ebben a fejlesztésben is.
Iskolánk időelött lemorzsolódott tanulóit személyesen felkeressük
Bevonjuk jelenlegi tanulóinkat, hogy a családban, baráti körben reklámozzák a lehetőséget.
A bevonásra kerülő pedagógusok segítő szakemberek:
7 pedagógus, 4 szakoktató, 4 mentor A bevont szakmai megvalósítók mindegyike valamelyik előzmény projektben részt vett

Önkéntesként: szociális munkás, családterapeuta, szociális munkás hallgatók
A cél eléréséért a következő konkrét lépéseket tesszük:

 • Kiváló tanárok, jó közösség
 • Kooperatív tanulás – csoportbontás, kiscsoport, személyes kísérés
 • Kompetenciafejlesztés – képességek egyéni felmérése, fejlesztése
 • Projektmódszer – tanulói tevékenységre építő tanulási forma;
 • Epochális rendszer – szorgalmi időszak és vizsgaidőszakok
 • Egyéni tanrend – személyre szabott tananyag, haladás, figyelem
 • Moduláris felépítés – ismételhető tanegységek;
 • Vizsgafelkészítő csoportok – egyéni vagy mikrocsoportos foglalkozások;
 • Átjárható csoportok – igény szerint választhat a diák;
 • Javítási, pótlási lehetőségek – egyéni haladási tempó;
 • Mentorrendszer – mentortanárok kísérik a diákot személyes és tanulmányi fejlődésében;
 • Személyiségfejlesztés, – segítő szakemberek,
 • Megváltoztatott fizikai környezet
 • Komplex diák támogatás
 • Családok bevonása iskolai rendezvényekbe – családlátogatás

Kiemelt tevékenységek:

 • önismereti tréning ( Az első hónapban)
 • tanulás, tanítása
 • tanuláshoz, munkavállaláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése (alapvető életpálya építés tantárgy keretében)
 • digitális kompetenciák fejlesztése (egyéni igények)
 • idegen nyelvi készségek fejlesztése (egyéni igények)

Tanévenként: (Két tanévet tervezünk)

 • A tanévet 4 epochára osztjuk fel, melyben a 6-8 hetes szorgalmi időszakot 1 hetes vizsgaidőszak követ.
 • A tanulásszervezés nem évfolyam- és osztálystruktúrában, hanem tanulócsoport-rendszerben működik.
 • Négy csoportot tervezünk, a csoportok optimális létszáma -8 fő. Minden fiatal esetében lehetőség szerint biztosítunk, hogy folyamatosan a számára legmegfelelőbb tanulócsoportba kerüljön minden tantárgyból és a képességeinek megfelelő ütemben haladhasson tanulmányaiban
 • A tanév fontos részét képzik a csoportépítő, közösségépítő tevékenységek.
 • Tanórák (szaktárgyi, mentori)
 • Tanórán kívüli foglalkozások (szakkörök, kirándulások, rendezvények, stb.)
 • Szabadidős, kulturális tevékenységek
 • A folyamatosan – évente többször is – változtatható tanulócsoportok biztosítják ennek a megfelelő haladási ütemnek a fenntartását. A tanulócsoportok összetételét a tantárgyanként hozott vagy elért tudásszint, a tanulási képességek, a tantárgy iránti érdeklődés mértéke és minősége, valamint a fiatalok egymással való kapcsolatai, együttműködési szintje határozza meg.
 • Vizsgáztatás, értékelés:
 • A tanár nemcsak a tanórákon, hanem az interneten is a diákok rendelkezésére bocsátják a tananyagot, tájékoztatja őket a vizsga körülményeiről.
 • A vizsgaidőszakban egyénileg vagy mikrocsoportban készíti fel a diákokat a konkrét vizsgafeladatokra.
 • A vizsgát helyettesítheti az évközi munka is, ill. részvizsgákból is összeállhatnak az epochák, ill. az év végén letett vizsgák.
 • A vizsgatípust (szóbeli, írásbeli) a tanár a diákokkal való konzultációk alapján határozza meg.
 • A projektekben a vizsgát a projektmunka elkészítése jelenti.
 • A rugalmas vizsgák időpontját és anyagát az egyéni fejlesztési terv tartalmazza.

A tanítandó szakmák megfelelnek a piaci keresletnek, ebben a megyében. A felkínált szakmák: pék, cukrász, szakács, asztalos, szobafestő. Lehetőséget biztosítunk, az átjárhatóságra.

A képzés esti rendszerű, de időbeosztása rugalmas, így mellette munka is vállalható, szülői feladatokat elláthat a fiatal és egyéb problémákat is figyelembe veszünk. "