„ÉLJ A LEHETŐSÉGGEL!”

E-001286/2015

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Frissitve: 2020. 09. 30.

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Szervezeti és Működési Szabályzat

Minőségpolitikánk

A kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabályzat

Panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzat

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven A tartalomjegyzékben a dokumentum címét angol nyelven is meg kell jelölni.
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása A feladatokat helyi nemzetiségi önkormányzatok esetén az adott nemzetiség nyelvén is meg kell jelentetni.

 

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése A közzétételi egységen belül ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárás-típusonként csoportosítva.
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástíposonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe  
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása  
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege  
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás  
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím, ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő  (postafiók szerinti cím, ha van)
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő  
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája A formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával.
Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás Az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával.
Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről A jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával.

 

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése  
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása  
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás Amennyiben hosszabb terjedelműek, a tájékoztatásokat önálló dokumentumban, azok, valamint az igénybevételhez használt formanyomtatványok elérhetőségének biztosításával.
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke  

 

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró jegyzéke Az általános közzétételi listában csak az adatokat tartalmazó jegyzéket kell közzétenni, azonban a közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes adatbázisról, illetve nyilvántartásról külön leíró adatot kell készíteni az Adatbázisokat meghatározó séma alapján.  (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív)
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái  
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja  
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei  

 

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei  
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása
Kiadványonkénti bontásban.
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja Amennyiben a honlapról a kiadvány letölthető,
a kiadvány elérhetőségének biztosításával.
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye  

 

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje  
A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés módja (véleményezés) (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)
A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai  
A testületi szerv ülésének helye  Több helyszín esetén ülésenkénti bontásban. (irányítószám, város, utca, házszám)
A testületi szerv megtartott üléseinek ideje, valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói (év, hó, nap, óra megjelöléssel)
A testületi szerv tervezett üléseinek ideje, valamint nyilvánossága (év, hó, nap, óra megjelöléssel)
A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje  
A testületi szerv üléseinek napirendje
Ülésenkénti bontásban.
A testületi szerv döntéseinek felsorolása Ülésenkénti bontásban; a döntések elérhetőségének biztosításával.

 

 VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A testületi szerv döntéseinek felsorolása  A döntések elérhetőségének biztosításával.
A testületi szerv döntéshozatalának dátuma   (év, hó, nap megjelöléssel) Döntésenkénti bontásban; a megfelelő ülés jegyzőkönyve, illetve összefoglalója elérhetőségének biztosításával.
A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza Döntésenkénti bontásban.
A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok  A közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes jogszabálytervezetről külön leíró adatot kell készíteni a Jogszabálytervezeteket meghatározó séma alapján.
A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota  Koncepciónkénti, illetve jogszabály-tervezetenkénti bontásban.
A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától A közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes előterjesztésről külön leíró adatot kell készíteni a Jogszabálytervezeteket meghatározó séma alapján.
Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól A nyilvánvalóan alaptalan észrevételek esetén az elutasítás indokairól nem kell összefoglalót készíteni.

 

 VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk A kapcsolódó dokumentumok közvetlen elérhetőségének biztosításával.

 

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények A hirdetmények, közlemények közvetlen elérésének biztosításával.

 

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje  
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve  
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.
Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve  
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai  
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek  
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél  

 

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista  
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet
a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról

Nemzeti Jogszabálytár

 

Panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel foglalkozó személy neve, elérhetősége:

Bejelentésekkel foglalkozó személy neve, elérhetőségei: Név: Jancsurák József
Telefonszám: +36 (66) 561-421,
Email cím: titkarsag@gyszc.hu
Postai levélcíme: 5700 Gyula, Szent István utca 38.